CAMRER

Bokslut

Att upprätta bokslut är en väldigt viktig del i ett företag. Bland annat lämnas information till omvärlden kring ditt företag, som exempelvis leverantörer, kreditinstitut och banker. När det kommer till bedömning av företagets kreditvärdighet är också bokslutet en väsentlig faktor.

 

Vad är ett bokslut? 

Ett bokslut är kort och gott en sammanställning av företagets eller organisationens bokföring vid räkenskapsårets slut. Bokslutet ska antingen vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Om det är en årsredovisning kommer den vara mer omfattande och ska även skickas in till Bolagsverket och sedan blir den en offentlig handling. Hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska upprättas är reglerat i årsredovisningslagen (1995:1554).

 

Bokslut för olika bolagsformer

  • Aktiebolag behöver alltid upprätta en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket.
  • Handelsbolag eller kommanditbolag behöver alltid upprätta antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Detta beror på företagets storlek och om delägare i företaget är fysiska eller juridiska.
  • Enskild näringsidkare behöver avsluta sin löpande bokföring med antingen ett förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller i specifika fall en årsredovisning. Här avgör storleken på verksamheten.
  • Ekonomiska föreningar behöver alltid upprätta en årsredovisning och det är även krav på att det finns en revisor.

Bokslut med hjälp av oss

När våra konsulter hjälper dig med ditt bokslut utför vi allt arbete enligt God redovisningssed. Vi håller också kontakten med bolagets revisor, ser till att det upprättas styrelse- och bolagsstämmoprotokoll samt att allt kommer fram till myndigheterna i rätt tid.

Om du tar hjälp av oss med ditt bokslut ingår det också att vi upprättar alla bilagor som är nödvändiga. Med hjälp av bilagor kan du som företagare själv tolka bokslutet och samtidigt se vad som ligger till grund för de olika posterna i balansräkningen.

 

Vanliga bokslutstransaktioner

Avskrivningar – Det här handlar om att under en tillgångs ekonomiska livslängd, fördela kostnaden. Genom att ha koll på avskrivningar och skapa korrekta konteringar så höjs kvalitén på rapporterna. Här är det viktigt att använda rätt procentsats och veta hur samt vilka konton som ska användas för olika syften. Dessutom behöver man också ha koll på vilka regler som kan påverka rapporteringen och vad lagen godkänner. Både avskrivningar och överskrivningar kan också användas i ett strategiskt syfte, på det sättet kan man påverka bolagsskatten på flera olika sätt.

Bokslutsdispositioner – Det här är ett sätt att påverka skatten på ett negativt och positivt sätt för att på lång sikt jämna ut skattebelastningen för verksamheten. Finns det exempelvis planer på att investera under de närmsta åren? Vi hjälper ditt företag med dispositioner för att det ska bli fördelaktigt för verksamheten på sikt

Periodiseringar – Rätt kostnad och intäkt behöver redovisas på rätt period för att resultatet ska vara rättvisande och för att det ska bli rätt i bokföringen. På Camrer ser vi till att intäkter och kostnader hamnar på rätt period.

 

Bokslut och årsredovisning för aktiebolag

Har du ett aktiebolag? Vi ser till att upprätta bolagets årsredovisning enligt lagens alla regler och normer. En årsredovisning ska bestå av ditt företags balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. När årsredovisningen är färdig lämnar vi in den till Bolagsverket där den då blir offentlig.

 

Bokslut hos oss på Camrer

Sköter vi din löpande redovisning blir det rätt naturligt att vi också fullföljer det genom att upprätta bokslutet. Vi erbjuder självklart även den här tjänsten för kunder som har upprättat sin egen löpande bokföring under året men av olika anledningar inte vill eller kan fullfölja med ett bokslut.

Andra delar som vi också kan hjälpa till med är delårsrapporter, bokslutsrapporter, månadsbokslut och mycket mer.

Vill du bli kontaktad?

Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort